Telefon: +420 722 902 019 (PO–ČT 11.30 - 16.00)
0,- Kč  0 ks 

Osobní údaje

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů popisují mimo jiné to, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu a jaká jsou práva Vás coby subjektů údajů. 

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů při zpracování osobních údajů zákazníků je firma

 

Jana Ščučková, IČO: 11536306,  DIČ: CZ6759230852

 

Sídlo  firmy : Beethovenova  1853, 738 01 Frýdek –Místek

Provozovna: Nerudova 160, 756 61 Rožnov p.R.

Telefonní kontakt :  00420 722 902 019

Email adresa :  jana@eshopscucka.com

 

Správce osobních údajů zodpovídá za to, aby osobní údaje byly zpracovávány řádně v souladu s aktuální legislativou. 

Jaké osobní údaje se o vás jakožto zákazníkovi zpracovávají a za jakým účelem?


 

1) Zpracování objednávek a nákupů
Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Zajištění objednaného/zakoupeného produktu nebo služby (včetně upozornění na dodání nebo kontaktování v souvislosti s dodáním).
 • Správy plateb
 • Správy vrácení zboží a reklamací.
   

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Platební informace (např. transakční referenční číslo, datum transakce)
 • Osobní systémové číslo ID
 • Číslo zákazníka
 • Historie plateb
 • Informace o objednávce, např. objednaný produkt nebo dodání na jinou adresu.

Právní základ:
Splnění kupní smlouvy 

 

2) Správa uživatelského účtu
Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Autorizace přihlášení
 • Zajištění identifikace 
 • Udržování správných a aktuálních informací
 • Sledování historie nákupů
 • Správy nastavení a informací o historii plateb a možnostech plateb.
 • Ukládání nákupních seznamů, vytváření doporučení pro nákupní seznamy nebo podobných opatření určených ke zjednodušení pro zákazníka.

 

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Uživatelské jméno a heslo
 • Historie nákupů
 • Technické informace o počítači, mobilním telefonu a dalších používaných zařízeních a jejich nastavení
 • Historie plateb
 • Osobní systémové číslo ID
 • Číslo zákazníka
 • Zákaznické číslo

Právní základ: 
Registrovaní zákazníci - oprávněný zájem a na základě poskytnutého souhlasu. Zpracování je nutné k naplnění vašeho a našeho zájmu o správu vašeho uživatelského účtu.

   

3) Splnění právních povinností (např. co se týče požadavků zákona o účetnictví, občanského zákoníku - odpovědnosti za výrobky, bezpečnosti výrobků a předpisů na ochranu osobních údajů)

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Splnění právních povinností dle požadavků zákonů, rozsudků nebo administrativních rozhodnutí. Tyto požadavky mohou odkazovat na požadavky týkající se odpovědnosti za zboží a výrobky a jejich bezpečnosti, například na poskytování zpráv a informací veřejnosti a zákazníkům ohledně rizik výrobku a stažení výrobku, jako v případě vady nebo ohrožení na zdraví nebo pokud to vyžaduje zákon o účetnictví nebo o praní špinavých peněz.

 

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Korespondence se zákazníkem
 • Informace o datu nákupu, místě nákupu, vadách/stížnostech týkajících se produktu.
 • Osobní systémové číslo ID
 • Platební informace 

Právní základ:
Plnění právní/zákonné povinnosti

  

4) Poskytování služeb v individualizovaném prostředí

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Poskytování personalizovaného obsahu, např. zobrazení relevantních doporučení produktů, navrhování nákupních seznamů nebo jiných podobných opatření určených ke zjednodušení pro Vás jako našeho zákazníka.
 • Zjednodušení používání služeb společnosti, např. ukládání nákupních seznamů nebo zvolených platebních metod za účelem vyřízení budoucích nákupů nebo připomenutí zapomenutých nebo přerušených digitálních nákupů.
 • Analyzování shromažďovaných informací za účelem rozdělení členů do různých zákaznických skupin a poskytování různých nabídek, výhod a slev těmto odlišným skupinám na základě historie nákupů, uvedených preferencí, věku, bydliště, průzkumu trhu. Analýza se provádí na úrovni jednotlivců, aby bylo možné poskytovat individuální nabídky, výhody a zprávy.

 

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Adresa Bydliště
 • Historie nákupů
 • Data vytvářená uživatelem (například historie prokliků a návštěv)
 • Uvedené volby zákazníka z produktů a služeb
 • Technické informace o počítači, mobilním telefonu a dalších používaných zařízeních a jejich nastavení, např. nastavení jazyka.
 • Informace o poloze z mobilních zařízení člena, např. mobilních telefonů nebo tabletů.

 

Za účelem splnění závazků provádí firma Jana Ščučková určité analýzy zpracovávaných osobních údajů, které se týkají například:

 • Používání webových stránek a dalších digitálních kanálů (například navštívených stránek a částí stránek a provedených vyhledávání).
 • Historie nákupů
 • Adresa Bydliště
 • Uvedené preference (např. ohledně produktů a služeb, zájmů a chování).
 • Nastavení jazyka a další nastavení digitálních služeb.
 • Výsledky studií trhu nebo spokojenosti zákazníků.

Právní základ:
Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněného zájmu. 

 

5) Sdílení a převody osobních údajů

Osobní údaje mohou být rovněž předány dalším společnostem, s nimiž firma Jana Ščučková spolupracuje, za účelem potřebného zpracování, například distribuci a dopravě, platebním řešením a službám IT. 

Kromě toho může mít firma Jana Ščučková právní povinnost poskytnout informace státním úřadům (např. policii a daňovým úřadům). Firma Jana Ščučková může rovněž poskytovat osobní údaje společnostem, které poskytují platební řešení (např. poskytovatelé platebních služeb a banky), a podnikům, které zajišťují dopravu běžného zboží (např. logistické společnosti a zasilatelství). V takových případech budou tito partneři zpracovávat údaje jako samostatní správci osobních údajů v souladu s vlastními zásadami ochrany osobních údajů a pokynů od vedení. 

 

6) Uchovávání osobních údajů

Zpracování splňuje zákonné požadavky, což znamená, že osobní údaje nejsou uchovávány po dobu delší, než je zásadní pro účely zpracování. V praxi to znamená, že jsou údaje odstraněny, když už nejsou relevantní nebo nezbytné k analýze nebo přímému marketingu nebo účelům, za nimiž byly získány. Při veškeré manipulaci s osobními údaji však bude dbáno na vysokou úroveň zabezpečení a utajení.

 

7) Vaše práva a možnosti

Právo na přístup: 
Chceme při zpracování vašich údajů postupovat otevřeně a transparentně. Pokud chcete vědět více o osobních údajích, které zpracováváme, máte právo vyžádat si potvrzení o tom, zda Jana Ščučková zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, v jakém rozsahu. V takovém případě máte dále právo na přístup ke svým údajům, které vám poskytneme ve formě tzv. "registru" (zejména účel, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajích, doba uchovávání nebo kritéria stanovování doby uchovávání, informace o tom, kde byly údaje získány). Když dostaneme žádost o přístup, můžeme vás požádat o další informace, abychom zjistili, o jaké informace máte zájem a zda je vydáváme správnému člověku.

Právo na opravu:
Vždy máte právo vyžádat si opravu svých osobních údajů, pokud jsou zaznamenány nesprávně. V rámci uvedeného účelu máte také právo doplnit veškeré neúplné osobní údaje..

Právo na výmaz:
Za následujících podmínek máte právo si vyžádat, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly smazány:

 • Údaje již nejsou potřeba v souvislosti s oprávněným účelem, za nímž byly získány nebo zpracovány.
 • Stáhli jste souhlas, na jehož základě probíhá zpracování, a zpracování nemá žádný právní základ.
 • Vznášíte námitku proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu.
 • Zpracování osobních údajů probíhá nelegálně.
 • Osobní údaje musí být smazány kvůli právní povinnosti, která se nás týká
 • Osobní údaje byly získané od dítěte (do 16 let), za něž máte rodičovskou zodpovědnost v souvislosti se službami IT, např. sociálními sítěmi.

Můžeme mít důvody, proč nevyhovět vašemu požadavku na výmaz, pokud existují právní povinnosti, které nám v tom zabraňují. Tato situace může nastat, pokud je zpracování nutné k prosazení našeho práva na svobodu vyjádření a informací, ke splnění právní povinnosti, kterou máme, nebo ke stanovení, vymáhání nebo obhajobě právních nároků. 

Právo na omezení:
Máte právo si vyžádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. A to v případě, kdy namítáte správnost Vašich osobních údajů (tj. po dobu, kdy probíhá ověřování a případně oprava Vašich osobních údajů), nebo je zpracování osobních údajů nezákonné, žádáte jejich výmaz nebo již nejsou ke zpracování potřeba.

Právo na námitku vůči určitým typům zpracování:
Oprávněný zájem: Máte nárok vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založeném na našem oprávněném zájmu, pokud máte osobní důvody související se situací. Přes Vaši námitku proti zpracování však můžeme nadále zpracovávat Vaše údaje, pokud máme pádné legitimní důvody ke zpracování, které převyšují Váš zájem o soukromí.

Soubory cookie
Při používání webu eshopscucka.com může docházet ke shromažďování osobních údajů o vás a vámi navštívených stránkách, které potom mohou být uloženy. To se může týkat technických údajů o vašem zařízení a internetovém připojení, jako je operační systém, verze prohlížeče, adresa IP, soubory cookie a jedinečné identifikátory. 

Co je soubor cookie?
Existují dva typy souborů cookie. Jeden typ ukládá textový soubor na delší dobu, ale má datum vypršení platnosti. Účelem těchto souborů cookie je například informovat vás o tom, co je nového od vaší poslední návštěvy. Druhý typ se nazývá soubor cookie relace a nemá datum vypršení. Textový soubor je dočasně uložen po dobu, po kterou procházíte stránku, a pomáhá například zaznamenat, jaký jazyk chcete používat. Tento textový soubor se smaže okamžitě po zavření prohlížeče.

Stížnosti
Máte nárok podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

 

Změny zásad

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být upraveny z důvodu opravy nesouladů nebo zajištění plnění nových právních nebo technických požadavků. Nejnovější aktualizovaná verze těchto zásad ochrany osobních údajů se bude vždy nacházet na této stránce. V případě významné změny (např. účelů zpracování osobních údajů nebo kategorií osobních údajů) o ní budete informováni e-mailem nebo na webu eshopscucka.com